Huishoudelijk reglement WTC Eendracht Melle

Huishoudelijk reglement : WTC Eendracht Melle

Art.1 :

Onze wielertoeristenclub gaat schuil onder de naam “W.T.C. Eendracht Melle” en werd opgericht in 1983. De club is lid van de Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme ( V.B.R.). De vereniging is gevestigd te Melle, Boomgaardstraat 17

Art.2 :

Iedere persoon, man of vrouw, kan lid worden van onze vereniging, dit na het betalen van het jaarlijkse lidgeld, bepaald door de Raad van Bestuur.

Art.3 :

Het staat ieder lid vrij, zich terug te trekken uit de vereniging, zonder hiervoor zich te moeten verantwoorden.

Art.4:

De vereniging organiseert of neemt deel aan recreatieve fietstochten. Leden die deelnemen aan wedstrijden, recordpogingen en andere competitieve proeven doen dit derhalve ten persoonlijke titel. Ze zijn op zichzelf aangewezen voor het nemen van de passende initiatieven tot dekking van hun burgerlijke aansprakelijkheid terzake.

Art.5:

Het feit, aangesloten te zijn bij een andere, gelijkaardige of andere (sport-)vereniging staat het lidmaatschap niet in de weg.

Art.6:

In het jaarlijkse lidgeld is de persoonlijke bijdrage begrepen van het lid tot de verzekering, die onze vereniging met een erkend verzekeringsorganisme van de Bond (V.B.R.) afsluit. Het lidgeld zal jaarlijks door het bestuur bekend worden gemaakt via een schrijven, e-mail of via de algemene ledenvergadering. Het lid dat zijn jaarlijkse lidgeld niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.

Art.7:

De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging, waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.
Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, moet het vermogen van de vereniging worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging of mag worden uitgekeerd aan alle leden.

Art.8:

Ieder lid heeft de elementaire plicht, zich in clubverband correct en tuchtvol te gedragen. Zij die de club of clubleden in discrediet brengen kunnen worden geschrapt van de ledenlijst door de Raad van Bestuur.

Art.9:

Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de door hem/haar aanbelangende verkeersregels die op fietsen, en meerbepaald wielertoeristen(groepen) worden toegepast. Elk lid dient bijgevolg zich dan ook te houden aan de voorgeschreven wegcode en verkeerswetgeving.

Art.10:

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, waarbij minimum één voorzitter en één penningmeester/secretaris.

Art.11:

De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun mandaat kosteloos uit.

Art12:

De leden van de Raad van Bestuur verbinden zich ertoe, in geval van vrijwillig ontslag, de voorzitter hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien een bestuurslid het belang van de vereniging schaadt, kan de Raad van Bestuur dit bestuurslid ontslaan, na grondig overleg en met een meerderheid van de stemmen d.m.v. een gesloten omslag, zoals vermeld in art.15
Indien een bestuurslid gedurende zes maanden, niet aanwezig was op de bestuursvergaderingen, zonder een reden mee te delen, wordt verondersteld dat hij/zij niet langer deel wil uitmaken van de Raad van Bestuur.

Art.13:

Ieder lid heeft het recht bij te treden tot de Raad van Bestuur, op voorwaarde dat hij/zij minimum twee jaar lid is van onze vereniging. Deze toetreding kan na een schriftelijke kandidatuurstelling aan de voorzitter, of na een vraag van de Raad van Bestuur aan het lid. De Raad van Bestuur heeft het recht een kandidatuur te weigeren, na onderling overleg binnen het Bestuur, en na een stemming d.m.v. een gesloten omslag, zoals ook vermeld in art.15. Het bestuur moet niet argumenteren waarom de kandidatuur werd geweigerd.

Art.14:

De Raad van Bestuur heeft het recht een lid uit te sluiten, na grondig overleg en met meerderheid der stemming.

Art.15:

De functies van voorzitter, penningmeester en secretaris blijven ongewijzigd, hetzij één of meerdere leden van de Raad van Bestuur hiervoor hun kandidatuur stellen, via een schrijven aan de voorzitter. Binnen de Raad van Bestuur kan hiervoor dan worden gestemd, waarbij de meerderheid der stemmen bepalend zal zijn voor de verdere taakverdeling binnen het bestuur. Het verkiezen van de functies geschiedt door middel van een kiesformulier, dat onder gesloten omslag, zonder enige aanduiding van de afgever, wordt overhandigd aan de voorzitter. De telling der stemmen gebeurt onmiddellijk na het overhandigen van de laatste omslag. Bij gelijkheid van de stemmen wordt de stem van de voorzitter als beslissend beschouwd. Het bestuur kan slechts tot dergelijke stemming overgaan als minstens de helft van de bestuursleden aanwezig is.

Art.16:

Het bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, minimum één keer per trimester of wanneer het belang van de vereniging dit eist. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt.

Art.17:

De vereniging wordt in alle handelingen en betrekkingen, in of buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door de voorzitter (of bij afwezigheid van de voorzitter, door een vervanger, aangesteld door de Raad van Bestuur).

Art.18:

Elke beslissing tot het sluiten van de overeenkomsten inzake aankopen of bestellingen, buiten de gewone werkingskosten, moeten worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Indien zich binnen de Raad van Bestuur problemen voordoen die het vertrouwen van de leden of derden ernstig schade en tot gevolg hebben dat het beheer van de vereniging in gedrang komt, kan de blokkering van de bankrekeningen voor verdere verrichtingen worden gevraagd door de meerderheid van de volledige Raad van Bestuur.

Art.19:

Ieder jaar wordt, na afloop van het vorig werkingsjaar, een Algemene Ledenvergadering gehouden. Dit wordt op voorhand aan alle leden meegedeeld, via een schrijven of e-mail, waarin dag, plaats en dagorde vermeld staan.
Vragen of suggesties moeten via een schrijven of e-mail, op voorhand aan de Raad van Bestuur worden overgemaakt.
De Algemene Ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij aanwezigheid zijn vervanger, aangeduid door de Raad van Bestuur. In geval van stemming heeft ieder lid één stem. Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen a.d.h.v. een volmacht. Elk aanwezig lid kan slechts één afwezig lid vertegenwoordigen a.d.h.v. een schriftelijke volmacht. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter of zijn vervanger.

Art.20:

De Algemene ledenvergadering heeft als doel : bekendmaking van de clubrekening, planning van de clubactiviteiten voor het komende jaar, bestelling van de clubkledij (indien mogelijk/nodig), wijziging van de statuten, vragen en suggesties (zie ook art.19)

Art.21 :

De wielerbedrijvigheid in de club :

Er wordt dan gevraagd, in de mate van het mogelijke, de ritten, georganiseerd door de V.B.R. te rijden, uiteraard zonder verplichting naar de leden toe. Deze ritten komen in aanmerking voor het behalen van de clublaureaatschappen.

Alle organisaties die gesteund worden door de V.B.R. ( zoals Belgische Pijlen en Diagonalen, Permanente tochten, wintersterritten, gehomologeerde verblijven en reizen, Belgische Ronden, …) maar individueel worden afgewerkt ( datum, afstand, …) tellen mee voor onze laureaatschappen.
Zo ook onze woensdagavondritten.

Kilometerlaureaat :

De kilometerlaura(a)t(e) is het lid dat vanaf 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar vijfduizend kilometer heeft gefietst.

Laureaatschap :

Ieder lid dat gedurende de periode dat “Bokaal” doorgaat (gewoonlijk vanaf het laatste weekeinde van februari tot het laatste weekeinde van september) minimum 25 zaterdagen of 25 zondagen of 35 weekendritten heeft gefietst, behaalt respectievelijk het zaterdag-, zondag- of weekendlaureaatschap.

Het midweeklaureaatschap kan worden behaald door 40 midweekrally’s te fietsen.
Onze woensdagavondritten worden hernomen.
Permanente ritten kunnen in aanmerking komen voor de hierboven vermelde laureaatschappen, op voorwaarde dat er op de dag dat de permanente rit wordt gereden, geen rally doorgaat in Oost-Vlaanderen, ingericht door de V.B.R.

Het VTT-laureaatschap wordt behaald door ieder lid, dat tijdens het de periode dat “Trofee Het Laatste Nieuws” doorgaat ( gewoonlijk van eind september tot half januari ), minimum 10 vtt’s hiervan reed of 20 vtt’s reed over het volledige fietsseizoen ( van eind september tot eind september van het daaropvolgende jaar )

Alle hierboven vermelde laureaten zullen tijdens het clubfeest een herinnering ontvangen.

Persoonlijke kilometers : Dit zijn de kilometers die gefietst werden vanaf 1 oktober tot en met 30 september van het jaar daarop. Deze kilometers kunnen slechts worden gehomologeerd indien het lid tijdig alle correct ingevulde rittenbladen aan de voorzitter overmaakt. Dit geldt ook voor de homologatie van alle clublaureaatschappen.

Een laureaatschap kan pas behaald worden indien de km-bladen van de club tijdig en correct ingevuld worden overgemaakt aan de verantwoordelijke binnen de club

Art.22:

Eigen organisaties : Jaarlijks richt onze vereniging een aantal weekend- en midweekrally’s in. Om het goede verloop ervan te kunnen garanderen wordt er medewerking gevraagd van de leden van onze vereniging. Leden die op de dag(en) van de rally meewerken in de zaal of op de controleposten hebben het recht om op deze dag(en) de volle afstand van de rally op hun homologatiekaart aan te brengen.
Er wordt dan ook gevraagd aan alle leden om, in de mate van het mogelijke, zoveel mogelijk actief mee te werken aan onze organisaties, uiteraard zonder enige verplichting.

Art.23:

Clubkledij : Er wordt gevraagd aan de leden om zoveel mogelijk onze clubkledij te dragen bij de fietstochten tijdens de week en verplicht in het weekend.

Art.24:

Door de aanvaarding van het lidmaatschap, aanvaarden de leden het hierboven vermeld huishoudelijk reglement van de vereniging.

 
 
by R & T